Objectius i competències

Màster en Gestió i Innovació en la Indústria Alimentària (MGIIA)

Objectius

Proporcionar a l'estudiantat una especialització en el desenvolupament de processos i productes alimentaris, en el control de qualitat i la vigilància de la seguretat.

Competències

Bàsiques (Annex I apartat 3.3 del Reial Decret 861/2010)

Generals

Transversals UdL

Específiques

CB6 Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca

CG1 Desenvolupar habilitats per a la  organització i planificació.

CT1 Comunicar-se de manera clara i precisa oralment i per escrit en català i castellà i en una tercera llengua, especialment l'anglès.

CE1 Analitzar i interpretar les actualitzacions legislatives en matèria alimentària.

CB7 Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi

CG2 Gestionar la informació.

CT2 Utilitzar eficientment les tecnologies digitals en làmbit professional.

 

CE2 Analitzar en profunditat els perills i avaluar els riscos microbiològics, químics, físics, tecnològics i nutricionals, que puguin influir en la innocuïtat d'un aliment.

CB8 Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis

CG3 Desenvolupar habilitats per a l'anàlisi i la síntesi de la informació.

 

CT3 Plantejar solucions innovadores, creatives i emprenedores en situacions pròpies de l'àmbit professional.

 

CE3 Desenvolupar, implementar i mantenir procediments de qualitat i seguretat alimentària a empreses alimentàries

CB9 Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que els sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats

CG4 Desenvolupar la capacitat crítica i autocrítica.

CT4 Avaluar la sostenibilitat i limpacte social de les propostes plantejades i actuar amb responsabilitat ètica, mediambiental i professional.

CE4  Identificar tendències i oportunitats de mercat per desenvolupar aliments innovadors.

CB10 Que els estudiants tinguin les habilitats daprenentatge que els permetin continuar estudiant duna manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom

CG5 Treballar en equip i relacionar-se amb altres persones del mateix o diferent àmbit professional.

CT5 Aplicar la perspectiva de gènere a les funcions pròpies de làmbit professional

 

CE5 Establir relacions entre els components i els ingredients dels aliments i els seus efectes sobre la salut dels consumidors.

 

CG6 Resoldre problemes i prendre  decisions.

 

CE6 Valorar la selecció d'ingredients i la formulació per poder desenvolupar productes alimentaris nous d'acord amb la normativa vigent.

 

CG7 Desenvolupar l'habilitat per treballar de manera autònoma.

 

CE7 Implementar noves tecnologies de processament, conservació i envasament, i aplicar-les per desenvolupar aliments innovadors i de més qualitat.

 

CG8 Ser capaç de comunicar les seves conclusions –i els coneixements i raons últimes que les sustenten– a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats

 

CE8 Quantificar i comprovar mitjançant mètodes avançats la idoneïtat sensorial de nous aliments.

 

 

 

CE9 Adoptar una perspectiva multidisciplinària en la innovació alimentària

 

 

 

CE10 Adoptar estratègies innovadores sostenibles a la indústria alimentària

 

Sortides professionals

Els titulats que acaben el màster ocupen diferents llocs a les indústries alimentàries i altres indústries afins. Una bona part ocupen llocs com a gestors de la qualitat i la seguretat alimentària, desenvolupant i implementant els programes de gestió i gestionant les certificacions, etc; altres dirigeixen projectes d’innovació de productes i processos als departaments d’I+D de les empreses, altres ocupen llocs lligats a la producció i la seva gestió, temes de logística, processos tecnològics, abastiments…i alguns d’ells fan anar el màster com a pont per a iniciar els seus estudis de doctorat en l’àmbit alimentari.