Accés

Perfil de l'estudiant

El màster s’adreça a titulats amb estudis relacionats amb la ciència, la tecnologia o l’enginyeria dels aliments, tot i que també pot servir per donar una orientació alimentària a titulats en nutrició humana i dietètica, biotecnologia, veterinària, biologia, química o altres titulacions que els hagin proporcionat coneixements bàsics en ciències dels aliments.

L'alumnat del màster haurà de tenir uns coneixements previs mínims de ciència i tecnologia d'aliments; coneixements automàticament reconeguts als estudiants procedents dels Graus en Enginyeria Agrària i Alimentària (especialitat d'indústries alimentàries) i Ciència i Tecnologia d'Aliments. En cas de no procedir de cap d'aquestes titulacions i no poder demostrar el domini dels coneixements bàsics, la comissió de coordinació del master podrà recomanar crèdits d'anivellament. En particular, s'estableixen els següents itineraris d'anivellament:

Titulació d'accès

Complements de formació

Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària (no especialitat Indústries Agràries i Alimentàries)

Grau en Nutrició Humana i Dietètica

Grau en Enginyeria Química

Grau en Veterinària

Grau en Biotecnologia

Grau en Biologia

Grau en Bioquímica

Grau en Química

Grau en Farmàcia

Grau en Enginyeria Industrial

Altres que la Comissió d'Estudis del Màster determini acceptar

Processos a la Indústria Alimentària del Grau en Ciència i Tecnologia d'Aliments

El complement de formació Processos en la Indústria Alimentària s'oferirà en modalitat on-line en horari compatible amb el màster, durant els mesos de Setembre-Desembre.

Requisits d'admissió

El requisit per matricular-se en el màster és estar en possessió d’un grau, una titulació espanyola de primer o de segon cicle o una titulació estrangera homologada pel Ministeri de Ciència i Innovació. Els estudiants en possessió de titulacions estrangeres no homologades amb un nivell de formació equivalent a un títol de grau espanyol podran ser admesos a criteri de la Universitat de Lleida. D’acord amb el Reial decret 1393/2007, publicat el 30 d’octubre, per a l’admissió als màsters és necessari estar en possessió d’un títol universitari oficial. 

Més informació.

 

Criteris de selecció

La selecció dels estudiants admesos es farà d’acord amb els criteris següents:

Titulació

Punts

Grau en Ciència i Tecnologia d'Aliments

Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària (especialitat indústries agràries i alimentàries)

4 punts

Grau en Nutrició Humana i Dietètica

Grau en Veterinària

Grau en Enginyeria Química

Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària (altres especialitats)

Grau en Biotecnologia

Altres títols similars

3 punts

Grau en Biologia

Grau en Bioquímica

Grau en Química

Grau en Farmàcia

Grau en Enginyeria Industrial

Altres títols similars

2 punts

Experiència professional en indústria alimentària

1 punt

 

En cas d'empat, es prioritzaran les sol·licituds d'acord amb els criteris següents:

Nota mitjana de l'expedient acadèmic de grau: 50%
Altres títols oficials de grau o màster en l'àmbit de l'agroalimentació: 20%
Cursos relacionats amb els estudis: 15%
Articles científics: 10%
Articles de divulgació: 5%