Guies docents de cursos anteriors

Curs 2022-2023

???label.docentes.curso???
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102231 PROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA C 6
PRIMER CURS
13123 QUALITAT I INNOVACIÓ ALIMENTÀRIA B 6
13124 SEGURETAT ALIMENTÀRIA B 6
13125 ALIMENTACIÓ I SALUT B 3
13130 PRÀCTIQUES EXTERNES B 9
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
13126 INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES D'ELABORACIÓ D'ALIMENTS B 9
13127 SOSTENIBILITAT EN LA INDUSTRIA ALIMENTÀRIA B 3
13128 FORMULACIÓ, DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PRODUCTES ALIMENTARIS B 9
13129 DESENVOLUPAMENT DE PROTOTIPS B 3
13130 PRÀCTIQUES EXTERNES B 9
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
13130 PRÀCTIQUES EXTERNES B 9
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
13131 TREBALL DE FI DE MÀSTER B 12